ZBLL-U Cases

感谢邱若寒整理公式

Front Row 图片 公式
1 y (R' U2 R U R' U R) ( L U2 L' U' L U' L')
2 (R' U' R U' R' U2 R) U' (R' U2 R U R' U R)
3 y2 (R U R' U R U2 R') U (R U2 R' U' R U' R')
4 (R' U' R U' R' U2) R2 (U R' U R U2 R')
5 y (R' U2 R U R' U R) U(R' U' R U' R' U2 R)
6 (R' U' R U' R U2) R2 U' R2 U' R2 U R
7 R2 U R2 U2 R' U' R U' R U' R U' R2 U2 R'
8 y R U2 R2 U' R2 U' (R' U R' U' R U R' U R)
9 y R' U2 R2 U R2 U (R U' R U R' U' R U' R')
10 y2 (R U R' U R U2) R2 (U' R U' R' U2 R)
11 y (R U2 R' U' R U' R') U' (R U R' U R U2 R')
12 y2 (R U R' U R' U2) R2 U R2 U R2 U' R'
Back Row 图片 公式
13 R U2 R' L' U R U L U L' U R' r
14 L U2 (R' U R U2) L' (U' R' U2 R)
15 y R' U' R L U2 R' U' R L' U' L U' L'
16 (R U R2 U' R2 U) (R U2 R' D) U' R' U' R U2 D' R
17 y2 R U2 R' U' (L' U2 R U R') U2 L
18 y2 (R' U' R2 U R2 U') (R' U2 R U) D' R U R' D U2 R'
19 y2 L' U2 (R U' R' U2 L) (U R U2 R')
20 y R U R' L' U2 R U R' L U L' U L
21 L' U2 L R U' L' U' (R' U' R U' R') r
22 R' U2 R U (L U2 R' U' R U2 L')
23 F (R U' R' U' R U2 R' U')2 F'
24 y2 (R U' L' U R' U' L) (R' U L U' R U L')
Checker 图片 公式
25 x' R2 D2 R' U2 R D2 R' U2 R'
26 y2 (R U2 R' U' R U') R D' (R U2 R' D R U2 R)
27 y (R U R' U R U' R U') (L' U R' U' R' L)
28 L' (R' U R U' L) (R' U' R U2) (R U R2 U R2 U2 R')
29 y2 (R' U' R U) L' U2 L U' R' U L' U2 R L
30 y2 (R' U' R U L) U2 (R' U' R U2 L') R' U R
31 x' L2 D2 L U2 L' D2 L U2 L
32 y (R' U2 R U R' U R2) (D R' U2 R D' R' U2 R')
33 y (R' U' R U' R' U R' U) (L U' R U R L')
34 F (R U' R' U) (R U R' U R U' R') F'
35 y2 (R U R' U') L' U2 (R U R' U2 L) R U' R'
36 R F U' (R' U' R U2 R' U' R) F' R'
Rows 图片 公式
37 R U' R' U x z R' U R' U' R2 z' R' U R U'
38 L' U LU' x U R' U R U2 L U' L' U
39 (R U' R' U R U') L U L' U x' U2 R U2 R2
40 y R U' (L U L' U R' U' R) x' U2 R U2 R2
41 y' L' U (R' U' R U' L) U r' U2 L' U2 L2
42 y' R' U2 R2 (L U2 L' U' L ) U2 R2 U R L'
43 R' L U L2 U2 R U' R' U2 R L2 U2 L'
44 y R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R' U L
45 R' L U' R2 U2 (L' U L U2 L') R2 U2 R
46 y R' U2 R2 (L U2 L' U' L ) U2 R2 U R L'
47 y' R' U R F R2 D' (R U R' D) R2 U' F'
48 y' R U R' B' R2 D (R' U' R' D') R2 U B
Back Slash 图片 公式
49 y2 R U' L U' R' U L' U2 R U' R'
50 (L U L' U L U2 L2) ( U R U' L U R')
51 L' (R U R' U' L) U2 R U2 R2 (U' R U' R' U2 R)
52 (R' U L U' R U L') (R U R' U R U2 R')
53 y R2 D' R U' R' D R2 U' R' U2 R
54 R' U2 F U F' R F U2 R' U' R U F'
55 y' (R U R' U) (L' U R U2) (L U2 R' U) L' U2 L
56 y' L' (U R' U L) U R U2 L' (U' R' U R U' L)
57 y' (R' U R U'R' U') (R U R' U')2 L' U R U' L
58 y R U (L' U R' U' L) U' (R U R' U R U' R')
59 y (R' U R U2 L') R U' L (U R2 U2 L' U2 L R
60 R2 D' (R U2 R' D R U2 R)
Forward Slash 图片 公式
61 y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
62 y' L'( U' R U' L) U R' U (L' U' L U' L' U L)
63 y R2 D R' U R D' (R2 U R U2 R')
64 R U R' y' R' U' R2 u (R' U R' U' R u' R')
65 y2 L' U R' U L U' R U2 L' U L
66 y' (R' U' R U' L) (U' R' U2 L') (U2 R U' L) U2 L'
67 y' (R U2 R2 D') R U2 R' D (R2 U' R' U2 R U2 R)'
68 y2 R2 D( R' U2 R D') (U R U R2 U') R' U' R2
69 (L U' R' U L' U' R) U2 (R' U' R U' R' U2 R)
70 R (L' U' L U ) R' U2 L' U2 L2 (U L' U L U2 L')
71 y' (R U' R' U R U) (R' U' R U)2 L U' R' U L'
72 (R' U' R U' R' U2 R2) (U' L' U R' U' L)